آهنگ درویش از گلپا

آهنگ درویش از گلپا

می دونستی که خاک ، فرش منه ، رفتی نموندی چرا بخت سپیدو ، به سیاهی نشوندی می دونستی فقط ، تو رو دارم ، رفتی نموندی چرا مرغِ امیدو ، لز این خونه پروندی می دونستی که خاک ، فرش منه ، رفتی نموندی چرا بخت سپیدو ، به سیاهی نشوندی می دونستی فقط ، تو رو دارم ، رفتی نموندی چرا مرغِ امیدو ، از این خونه پروندی درویشم و دنیا ، واسم یه مشت خاکه همه دار و ندارم ، فقط یه دل پاکه درویشم و دنیا ، واسم یه مشت خاکه همه دار و ندارم ، فقط یه دل پاکه می دونست...

ادامه مطلب