سحر قریشی

پست اینستاگرامی سحر قریشی: گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح گفتم که چهره ی تو از آن دلگشاتر است گفتی که با …

پست اینستاگرامی سحر قریشی: گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح
گفتم که چهره ی تو از آن دلگشاتر است 
گفتی که با …

گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح گفتم که چهره ی تو از آن دلگشاتر است گفتی که با صفاتر از این نوبهار چیست؟ گفتم جمال دوست، بسی با صفاتر است #فریدون_مشیرى به نقل از گل سبز

ادامه مطلب

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آن…

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه  انسانیشان عمل کرده اند
 ولى آن…

انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آنهایى که همه موجودات عالم را واسطه سپاسگزارى میدانند و بیدریغ خدمت میکنند ستودنى اند … و من در سال ها قبل به دعوت دوست و همکار عزیزم آقاى #امیررهبرى و جناب دکتر درگهى شاهد این احساس قشنگ بودم دکتر #فتاحیان عزیز امروز در تاریخ #محیط_زیست ایران جاودانه شدی #آرزو#پلنگ_رودسر راه رفت. با همان پاهایی که گفتند فلج شده. با همان جسمی که گفتند باید معدوم شو...

ادامه مطلب

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آن…

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه  انسانیشان عمل کرده اند
 ولى آن…

انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آنهایى که همه موجودات عالم را واسطه سپاسگزارى میدانند و بیدریغ خدمت میکنند ستودنى اند … و من در سال ها قبل به دعوت دوست و همکار عزیزم آقاى #امیررهبرى و جناب دکتر درگهى شاهد این احساس قشنگ بودم دکتر #فتاحیان عزیز امروز در تاریخ #محیط_زیست ایران جاودانه شدی #آرزو#پلنگ_رودسر راه رفت. با همان پاهایی که گفتند فلج شده. با همان جسمی که گفتند باید معدوم شو...

ادامه مطلب

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آن…

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه  انسانیشان عمل کرده اند
 ولى آن…

انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آنهایى که همه موجودات عالم را واسطه سپاسگزارى میدانند و بیدریغ خدمت میکنند ستودنى اند … و من در سال ها قبل به دعوت دوست و همکار عزیزم آقاى #امیررهبرى و جناب دکتر درگهى شاهد این احساس قشنگ بودم دکتر #فتاحیان عزیز امروز در تاریخ #محیط_زیست ایران جاودانه شدی #آرزو#پلنگ_رودسر راه رفت. با همان پاهایی که گفتند فلج شده. با همان جسمی که گفتند باید معدوم شو...

ادامه مطلب

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آن…

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه  انسانیشان عمل کرده اند
 ولى آن…

انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آنهایى که همه موجودات عالم را واسطه سپاسگزارى میدانند و بیدریغ خدمت میکنند ستودنى اند … و من در سال ها قبل به دعوت دوست و همکار عزیزم آقاى #امیررهبرى و جناب دکتر درگهى شاهد این احساس قشنگ بودم دکتر #فتاحیان عزیز امروز در تاریخ #محیط_زیست ایران جاودانه شدی #آرزو#پلنگ_رودسر راه رفت. با همان پاهایی که گفتند فلج شده. با همان جسمی که گفتند باید معدوم شو...

ادامه مطلب

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آن…

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه  انسانیشان عمل کرده اند
 ولى آن…

انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آنهایى که همه موجودات عالم را واسطه سپاسگزارى میدانند و بیدریغ خدمت میکنند ستودنى اند … و من در سال ها قبل به دعوت دوست و همکار عزیزم آقاى #امیررهبرى و جناب دکتر درگهى شاهد این احساس قشنگ بودم دکتر #فتاحیان عزیز امروز در تاریخ #محیط_زیست ایران جاودانه شدی #آرزو#پلنگ_رودسر راه رفت. با همان پاهایی که گفتند فلج شده. با همان جسمی که گفتند باید معدوم شو...

ادامه مطلب

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آن…

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه  انسانیشان عمل کرده اند
 ولى آن…

انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آنهایى که همه موجودات عالم را واسطه سپاسگزارى میدانند و بیدریغ خدمت میکنند ستودنى اند … و من در سال ها قبل به دعوت دوست و همکار عزیزم آقاى #امیررهبرى و جناب دکتر درگهى شاهد این احساس قشنگ بودم دکتر #فتاحیان عزیز امروز در تاریخ #محیط_زیست ایران جاودانه شدی #آرزو#پلنگ_رودسر راه رفت. با همان پاهایی که گفتند فلج شده. با همان جسمی که گفتند باید معدوم شو...

ادامه مطلب

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آن…

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه  انسانیشان عمل کرده اند
 ولى آن…

انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آنهایى که همه موجودات عالم را واسطه سپاسگزارى میدانند و بیدریغ خدمت میکنند ستودنى اند … و من در سال ها قبل به دعوت دوست و همکار عزیزم آقاى #امیررهبرى و جناب دکتر درگهى شاهد این احساس قشنگ بودم دکتر #فتاحیان عزیز امروز در تاریخ #محیط_زیست ایران جاودانه شدی #آرزو#پلنگ_رودسر راه رفت. با همان پاهایی که گفتند فلج شده. با همان جسمی که گفتند باید معدوم شو...

ادامه مطلب

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آن…

پست اینستاگرامی سحر قریشی: انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه  انسانیشان عمل کرده اند
 ولى آن…

انسانهایى که براى همنوع خود تلاش میکنند به وظیفه انسانیشان عمل کرده اند ولى آنهایى که همه موجودات عالم را واسطه سپاسگزارى میدانند و بیدریغ خدمت میکنند ستودنى اند … و من در سال ها قبل به دعوت دوست و همکار عزیزم آقاى #امیررهبرى و جناب دکتر درگهى شاهد این احساس قشنگ بودم دکتر #فتاحیان عزیز امروز در تاریخ #محیط_زیست ایران جاودانه شدی #آرزو#پلنگ_رودسر راه رفت. با همان پاهایی که گفتند فلج شده. با همان جسمی که گفتند باید معدوم شو...

ادامه مطلب