بهنوش بختیاری

behnoushtabatabai

behnoushtabatabai

. بى تفاوت حتى از خانه ى قدیمى سر گوچه نگذرید… نگاه کنید… حتى اگر هر روز تکرار شود همان لحظه هایى که منتظرى خیابان خلوت شود تا به آن طرف روى همان وقتهایى که مطمئنى همه چیز در اطرافت تکرار دیروز است همان وقتها بهترین زمان براى نگاه کردن بهترین زمان براى راضى بودن و بهترین زمان براى قدردانیست بی مقدمه شکر کنید بى بهانه شکر کنید بى اندازه شکر کنید ...

ادامه مطلب

behnoushtabatabai

behnoushtabatabai

. همه چیز ثبت می شود در نهایتِ نظم و روزى مرور مى گردد در نهایتِ انصاف بى اضافه و کم … کاش اون روز حالمان خووب باشد

ادامه مطلب