تاریخ

راوی تاریخ مردم

راوی تاریخ مردم

محسن آزموده|سال ١٣٨۵ زمانی که دانشجوی گروه فلسفه دانشگاه تهران بودم، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هنوز می‌شد حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محسن جهانگیری، محمد‌ابراهیم باستانی‌پاریزی و جلیل تجلیل را درک کرد؛ نام‌هایی بزرگ از نسل دوم استادان دانشگاهی ایران که حضورشان در این نماد آموزش عالی ایران همچون پشتوانه‌ای برای جوانانی تلقی می‌شد که نخستین گام‌های تحصیلی خود را بر می‌داشتند.    آن زمان چنان که اشاره شد، دانشجوی فلسفه...

ادامه مطلب

راوی تاریخ مردم

راوی تاریخ مردم

محسن آزموده|سال ١٣٨۵ زمانی که دانشجوی گروه فلسفه دانشگاه تهران بودم، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هنوز می‌شد حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محسن جهانگیری، محمد‌ابراهیم باستانی‌پاریزی و جلیل تجلیل را درک کرد؛ نام‌هایی بزرگ از نسل دوم استادان دانشگاهی ایران که حضورشان در این نماد آموزش عالی ایران همچون پشتوانه‌ای برای جوانانی تلقی می‌شد که نخستین گام‌های تحصیلی خود را بر می‌داشتند.    آن زمان چنان که اشاره شد، دانشجوی فلسفه...

ادامه مطلب

راوی تاریخ مردم

راوی تاریخ مردم

محسن آزموده|سال ١٣٨۵ زمانی که دانشجوی گروه فلسفه دانشگاه تهران بودم، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هنوز می‌شد حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محسن جهانگیری، محمد‌ابراهیم باستانی‌پاریزی و جلیل تجلیل را درک کرد؛ نام‌هایی بزرگ از نسل دوم استادان دانشگاهی ایران که حضورشان در این نماد آموزش عالی ایران همچون پشتوانه‌ای برای جوانانی تلقی می‌شد که نخستین گام‌های تحصیلی خود را بر می‌داشتند.    آن زمان چنان که اشاره شد، دانشجوی فلسفه...

ادامه مطلب

راوی تاریخ مردم

راوی تاریخ مردم

محسن آزموده|سال ١٣٨۵ زمانی که دانشجوی گروه فلسفه دانشگاه تهران بودم، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هنوز می‌شد حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محسن جهانگیری، محمد‌ابراهیم باستانی‌پاریزی و جلیل تجلیل را درک کرد؛ نام‌هایی بزرگ از نسل دوم استادان دانشگاهی ایران که حضورشان در این نماد آموزش عالی ایران همچون پشتوانه‌ای برای جوانانی تلقی می‌شد که نخستین گام‌های تحصیلی خود را بر می‌داشتند.    آن زمان چنان که اشاره شد، دانشجوی فلسفه...

ادامه مطلب

راوی تاریخ مردم

راوی تاریخ مردم

محسن آزموده|سال ١٣٨۵ زمانی که دانشجوی گروه فلسفه دانشگاه تهران بودم، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هنوز می‌شد حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محسن جهانگیری، محمد‌ابراهیم باستانی‌پاریزی و جلیل تجلیل را درک کرد؛ نام‌هایی بزرگ از نسل دوم استادان دانشگاهی ایران که حضورشان در این نماد آموزش عالی ایران همچون پشتوانه‌ای برای جوانانی تلقی می‌شد که نخستین گام‌های تحصیلی خود را بر می‌داشتند.    آن زمان چنان که اشاره شد، دانشجوی فلسفه...

ادامه مطلب

راوی تاریخ مردم

راوی تاریخ مردم

محسن آزموده|سال ١٣٨۵ زمانی که دانشجوی گروه فلسفه دانشگاه تهران بودم، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هنوز می‌شد حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محسن جهانگیری، محمد‌ابراهیم باستانی‌پاریزی و جلیل تجلیل را درک کرد؛ نام‌هایی بزرگ از نسل دوم استادان دانشگاهی ایران که حضورشان در این نماد آموزش عالی ایران همچون پشتوانه‌ای برای جوانانی تلقی می‌شد که نخستین گام‌های تحصیلی خود را بر می‌داشتند.    آن زمان چنان که اشاره شد، دانشجوی فلسفه...

ادامه مطلب

راوی تاریخ مردم

راوی تاریخ مردم

محسن آزموده|سال ١٣٨۵ زمانی که دانشجوی گروه فلسفه دانشگاه تهران بودم، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هنوز می‌شد حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محسن جهانگیری، محمد‌ابراهیم باستانی‌پاریزی و جلیل تجلیل را درک کرد؛ نام‌هایی بزرگ از نسل دوم استادان دانشگاهی ایران که حضورشان در این نماد آموزش عالی ایران همچون پشتوانه‌ای برای جوانانی تلقی می‌شد که نخستین گام‌های تحصیلی خود را بر می‌داشتند.    آن زمان چنان که اشاره شد، دانشجوی فلسفه...

ادامه مطلب

راوی تاریخ مردم

راوی تاریخ مردم

محسن آزموده|سال ١٣٨۵ زمانی که دانشجوی گروه فلسفه دانشگاه تهران بودم، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هنوز می‌شد حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محسن جهانگیری، محمد‌ابراهیم باستانی‌پاریزی و جلیل تجلیل را درک کرد؛ نام‌هایی بزرگ از نسل دوم استادان دانشگاهی ایران که حضورشان در این نماد آموزش عالی ایران همچون پشتوانه‌ای برای جوانانی تلقی می‌شد که نخستین گام‌های تحصیلی خود را بر می‌داشتند.    آن زمان چنان که اشاره شد، دانشجوی فلسفه...

ادامه مطلب

راوی تاریخ مردم

راوی تاریخ مردم

محسن آزموده|سال ١٣٨۵ زمانی که دانشجوی گروه فلسفه دانشگاه تهران بودم، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هنوز می‌شد حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محسن جهانگیری، محمد‌ابراهیم باستانی‌پاریزی و جلیل تجلیل را درک کرد؛ نام‌هایی بزرگ از نسل دوم استادان دانشگاهی ایران که حضورشان در این نماد آموزش عالی ایران همچون پشتوانه‌ای برای جوانانی تلقی می‌شد که نخستین گام‌های تحصیلی خود را بر می‌داشتند.    آن زمان چنان که اشاره شد، دانشجوی فلسفه...

ادامه مطلب

راوی تاریخ مردم

راوی تاریخ مردم

محسن آزموده|سال ١٣٨۵ زمانی که دانشجوی گروه فلسفه دانشگاه تهران بودم، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران هنوز می‌شد حضور استادانی چون محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محسن جهانگیری، محمد‌ابراهیم باستانی‌پاریزی و جلیل تجلیل را درک کرد؛ نام‌هایی بزرگ از نسل دوم استادان دانشگاهی ایران که حضورشان در این نماد آموزش عالی ایران همچون پشتوانه‌ای برای جوانانی تلقی می‌شد که نخستین گام‌های تحصیلی خود را بر می‌داشتند.    آن زمان چنان که اشاره شد، دانشجوی فلسفه...

ادامه مطلب